S T A T U T
KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Koniński Dom Kultury, zwany dalej "KDK", jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.),
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
5) uchwały Nr XXIII/172/88 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 8 czerwca 1988 roku w sprawie utworzenia Konińskiego Domu Kultury,
6) niniejszego statutu.

§ 2.

1. Koniński Dom Kultury jest jednostką organizacyjną Miasta Konin, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, nadzorowaną przez organizatora, którym jest Miasto Konin.
2. KDK posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-1 z dnia 17 lutego 1992 r.
3. KDK obejmuje swoją działalnością obszar miasta Konina.
4. Siedzibą KDK jest miasto Konin, a siedziba główna znajduje się na placu Niepodległości 1.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

§ 3.

1. Podstawowym celem KDK jest realizacja polityki kulturalnej państwa i władz samorządowych oraz nowoczesna organizacja działalności kulturalnej.
2. KDK prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.

§ 4.

1. KDK prowadzi działalność kulturalną na terenie miasta Konina, którą realizuje w szczególności poprzez:
a) współpracę z placówkami kulturalnymi działającymi na terenie miasta i innymi podmiotami, korzystając z doświadczeń, fachowej i specjalistycznej pomocy w programowaniu i realizacji zadań kulturalnych,
b) promocję amatorskiego ruchu artystycznego,
c) rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
d) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturowych,
e) edukację kulturalną,
f) tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
g) kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
h) prowadzenie działalności kinowej,
i) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.
2. Wymienione zadania KDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:
a) różnorodnych form edukacji kulturalnej,
b) różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,
c) wydarzeń kulturalnych.

§ 5.

1. Do podstawowych zadań KDK należy:
1) organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
2) budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta,
3) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
4) upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji,
5) wspieranie, organizowanie oraz promocja amatorskiego ruchu artystycznego,
6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
7) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
9) tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego,
10) metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego,
11) prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,
12) prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej i wydawniczej,
13) świadczenie usług fotowideofilmowych, plastycznych, fonograficznych i poligraficznych.
2. KDK realizuje zadania zawarte w Strategii rozwoju Konina.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6.

Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora KDK po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Konina oraz opinii przedstawicieli pracowników.

§ 7.

1. Dyrektor KDK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Tryb powoływania Dyrektora KDK określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z przepisami wykonawczymi.
3. Tryb odwoływania Dyrektora KDK określa ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością instytucji kultury,
b) opracowanie planów działalności merytorycznej,
c) prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi instytucji,
d) poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej instytucji,
e) prowadzenie kompleksowej polityki personalnej,
f) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,
g) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
h) sprawowanie ogólnego nadzoru w ramach kontroli zarządczej,
i) współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami kultury, fundacjami i organizacjami pozarządowymi, twórcami i artystami.

§ 8.

Dyrektor KDK upoważniony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w rocznym planie finansowym instytucji.

§ 9.

1. KDK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
2. Dyrektor jest przełożonym pracowników KDK i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
3. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

§ 10.
1. W KDK może zostać utworzone 1 stanowisko zastępcy dyrektora ds. merytorycznych, którego zatrudnia się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
2. Powołanie zastępcy dyrektora następuje po zasięgnięciu opinii organizatora.
3. Dyrektor KDK odwołuje zastępcę ds. merytorycznych.


ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE

§ 11.

1. Mienie KDK jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta Konin.
Miasto Konin przydziela KDK do samodzielnego gospodarowania mienie znajdujące się w Koninie przy placu Niepodległości 1 oraz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Amfiteatr (budynki i składniki majątku).
2. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem KDK i prawidłowym wykorzystaniem przydzielonego mienia.

§ 12.

1. KDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej KDK jest plan finansowy ustalony z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Miasto Konin. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
3. Działalność KDK finansowana jest w szczególności z:
a) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub organizatora;
b) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
d) przychodów z prowadzonej działalności, o której mowa w § 4 i 5;
e) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;
f) wpływów z prowadzonej przez KDK działalności gospodarczej.
4. Miasto Konin przekazuje KDK środki finansowe w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
5. Dochód z dodatkowej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych KDK.
6. Dyrektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok w terminie do końca marca bieżącego roku i składa je Prezydentowi Miasta Konina w celu zatwierdzenia.

§ 13.

KDK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności polegającą na wynajmie pomieszczeń, realizacji imprez zleconych w celu finansowania działalności statutowej. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań podstawowych.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miasta Konina.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński

Partnerzy KDK