UCHWAŁA NR 554
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Konińskiego Domu Kultur

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Konińskiego Domu Kultury nadanym uchwałą nr 226 Rady Miasta Konina
z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 listopada 2019 r.
poz. 9707) wprowadza się następujące zmiany:
- w § 2 skreśla się ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 554
RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Konińskiego Domu Kultury.

Proponowana zmiana w Statucie Konińskiego Domu Kultury spowodowana jest aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (Sygn. akt IV SA/Po 1643/20) z dnia 25 marca 2021 roku stwierdzającym nieważność zapisu w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie dotyczącego nadzoru prezydenta nad posiadającą osobowość prawną jednostką kultury.
W związku z powyższym, celem ujednolicenia statutów jednostek kultury, dla których organizatorem jest Miasto Konin, proponuje się wykreślenie spornego zapisu w Statucie Konińskiego Dom Kultury.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Tadeusz Wojdyński

Partnerzy KDK