UCHWAŁA Nr 504
RADY MIASTA KONINA
z dnia 19 grudnia 2012 roku
 
w sprawie nadania Statutu Konińskiemu Domowi Kultury w Koninie
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ) – Rada Miasta Konina  u c h w a l a, co następuje:
 

§ 1.
 

Nadaje się Statut Konińskiemu Domowi Kultury w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§ 2.
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 
 
§ 3.
 

Traci moc Uchwała Nr 613 Rady Miasta Konina z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Konińskiego Domu Kultury.

 
§ 4.
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
 
Wiesław Steinke

 

Załącznik
do Uchwały Nr 504
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2012 r.
 
 

S T A T U T
KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1

 1. Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną Miasta Konina.
 2. KDK posiada osobowość prawną i działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 406),
  2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  3. uchwały Nr XXIII/172/88 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 8 czerwca 1988 r. o utworzeniu Konińskiego Domu Kultury w Koninie,
  4. niniejszego Statutu.

§ 2
 

 1. Siedzibą KDK jest Konin.
 2. KDK swoją działalnością podstawową obejmuje miasto Konin.

§ 3

 
Nadzór nad KDK sprawuje Prezydent Miasta Konina.
 
 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY
 
§ 4
 

 1. Podstawowym celem KDK jest realizacja polityki kulturalnej państwa i władz samorządowych oraz nowoczesna organizacja działalności kulturalnej.
 2. KDK prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.

§ 5

 1. KDK prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na rzecz mieszkańców Konina, którą realizuje w szczególności poprzez:
  1. współpracę z placówkami kulturalnymi działającymi na terenie miasta i innymi podmiotami korzystając z doświadczeń, fachowej i specjalistycznej pomocy w programowaniu i realizacji zadań kulturalnych,
  2. promocję amatorskiego ruchu artystycznego,
  3. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  4. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturowych,
  5. edukację kulturalną,
  6. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
  7. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
  8. prowadzenie działalności kinowej,
  9. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą.

 

 1. Wymienione zadania KDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:
  1. różnorodnych form edukacji kulturalnej,
  2. różnorodnych form indywidualnej aktywności kulturalnej,
  3. wydarzeń kulturalnych.

§ 6

KDK upoważniony jest do prowadzenia i realizacji zadań podstawowych, takich jak:
 

 1. organizowanie wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 2. budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców miasta,
 3. prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 4. upowszechnianie kultury, sztuki i edukacji,
 5. wspieranie, organizowanie oraz promocja amatorskiego ruchu artystycznego,
 6. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 7. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
 8. współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
 9. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła artystycznego,
 10. metodyka, instruktaż, szkolenia dla pracowników i amatorskiego ruchu artystycznego,
 11. prowadzenie przeglądów i konfrontacji amatorskiego ruchu artystycznego,
 12. prowadzenie działalności impresaryjnej, wystawienniczej i wydawniczej,
 13. świadczenie usług fotowideofilmowych, plastycznych, fonograficznych i poligraficznych.
   

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY
 

§ 7

 1. KDK jest instytucją kultury finansowaną w części ze środków gminnych.
 2. KDK posiada własny rachunek rozliczeniowy.
 3. KDK prowadzić może działalność gospodarczą, a uzyskane środki z tej działalności przeznaczać na działalność podstawową. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań podstawowych.

§ 8
 

 1. Dyrektora KDK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Konina. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.
 2. Dyrektor Konińskiego Domu Kultury kieruje, zarządza i odpowiada za całość działalności KDK.
 3. Dyrektor może powołać zastępcę dyrektora ds. merytorycznych. Powołanie zastępcy dyrektora może nastąpić w drodze konkursu.
 4. Dyrektor KDK odwołuje zastępcę ds. merytorycznych w przypadku:

a) złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska,
b) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,
c) naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
d) utraty zaufania.

§ 9
 

Organizację wewnętrzną KDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Konina i zasięgnięciu opinii przedstawicielstwa pracowników.

 

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

§ 10
 

 1. Mienie KDK jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Miasta Konin. KDK przydziela się do samodzielnego gospodarowania mienie znajdujące się w Koninie przy Pl. Niepodległości 1 (budynek i składniki majątku), ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Amfiteatr.
 2. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt zadań związanych z funkcjonowaniem KDK i prawidłowym wykorzystaniem przydzielonego mienia.

§ 11
 

 1. KDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Podstawą gospodarki finansowej KDK jest plan finansowy ustalony z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Miasto Konin. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Działalność KDK finansowana jest w szczególności z:
  1. wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 5 i § 6 Statutu;
  2. wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
  3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 4. dotacji  podmiotowych i celowych z budżetu państwa lub Organizatora, którym jest Prezydent Miasta Konina;
  1. środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
  2. wpływów z prowadzonej przez KDK działalności gospodarczej;
  3. przychodów z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;
  4. środków pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej.
 5. Miasto Konin przekazuje KDK środki finansowe w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
 6. Dochód z dodatkowej działalności gospodarczej może być wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych KDK.
 7. Dyrektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok w terminie do końca marca bieżącego roku i składa je Prezydentowi Miasta Konina w celu zatwierdzenia.

§ 12

 1. Zysk bilansowy pozostający w dyspozycji KDK zwiększa Fundusz KDK.
 2. Straty bilansowe KDK zmniejszają Fundusz KDK.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 13

 Przekształcenie lub likwidacja KDK może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miasta Konina.
 

§ 14

 Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miasta Konina.