UCHWAŁA Nr 226
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie nadania Statutu Konińskiemu Domowi Kultury.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.), Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadaje się Statut Konińskiemu Domowi Kultury w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 504 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Konińskiemu Domowi Kultury.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 226
Rady Miasta Konina
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie nadania Statutu Konińskiemu Domowi Kultury.

Nadanie nowego Statutu Konińskiemu Domowi Kultury wynika z potrzeby
dostosowania obecnego statutu do aktualnego stanu prawnego, wynikającego ze zmian
wprowadzonych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Proponowane zmiany w Statucie dotyczą sposobu realizacji zadań przez KDK, zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i organizacji oraz majątku i finansów KDK.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

Partnerzy KDK